‘AR-GE YATIRIMLARI’ YÖNETİM YAKLAŞIMI

Sürdürülebilir kalkınmanın temel gerekliliklerinden olan Ar-Ge Yatırımları, hastalar, sağlık çalışanları ve yatırımcılar gibi paydaşlarımız için tercih edilen iyi ve kaliteli ürünler üretmek, Sanofi Türkiye’nin her sektördeki pozisyonunu iyileştirmek, rakiplerinden farklılaşmasını sağlamak ve ileri teknolojiyi Türkiye’ye getirerek ürün sürekliliğini sağlamak amacıyla öncelikli kabul edilmektedir.

Sanofi Türkiye, ürünlerin yerli olarak üretilmesi, henüz Türkiye’de olmayan teknolojilerin ülkemize getirilerek know-how ve istihdama katkı sağlanması, kaliteli ürünlerin sürekliliğinin sağlanması, üniversitelerle işbirliği yapılarak Ar-Ge projelerinin teşvik edilmesi, Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili paydaşlarımızla diyalog halinde, iletişimin ve bilgilendirmenin geliştirilmesi hedefleriyle sektörde farklılaşmayı amaçlamaktadır. 

Bu doğrultuda ortaya konan performans ve hedeflerle Ar-Gr yatırımlarının devamını sağlayarak katma değerli ürünlerin Türkiye’de üretilmesini ve pazara sunulma süreçlerini kısaltacak çalışmaların artırılmasını taahhüt edilmektedir.

Türkiye’de Ar-Ge Ortamının Gelişimine Katkı

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)’nin İyi Klinik Uygulamalar Komitesinin yönetim kurulu mensubu olarak Sanofi Türkiye, 

  • Sağlıkta dönüşüm kapsamında oluşturulmuş olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile gerçekleştirilen yakın işbirlikleri sonucunda, bu kuruma bağlı hastanelerde yürütülecek olan klinik araştırmalarda, araştırıcı ödemelerini düzenleyen yönergenin oluşturulması sürecinde aktif rol almıştır. Bu sayede üniversite hastanelerinde halen uygulanmakta olan araştırıcı ödemeleri süreçlerinin, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı hastanelerde de uygulamaya konulmasında önemli katkıları bulunmaktadır. 
  • Sağlık Bakanlığı’nın Klinik Araştırmalar ile ilgili düzenlemelerinin güncellenmesinde aktif rol alarak süreçlerin hızlandırılması için (Etik Kurullar ve Kuruma paralel başvuru, onay süreçlerinin kısaltılması, bazı başvuruların onay gerektirmeden sadece bilgilendirme niteliği kazanması gibi) destek vermiştir.
  • Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN), Türkiye'de gerçekleştirilen klinik araştırmaların niteliğinin ve gönüllülerin güvenliğinin geliştirilmesi için kurulmuş bir iletişim ağıdır. TUCRIN çalışmaları ile klinik araştırma birimleri ve ilgili diğer kuruluşların bir arada çalışması için gerekli ortam hazırlanmakta ve Türkiye’deki ulusal ve uluslararası klinik araştırmaları teşvik eden, geliştiren, eşgüdüm ve standardizasyonu sağlayan Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı oluşturulmaktadır. Sanofi Klinik Araştırmalar Ünitesi sorumlusu, Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve bu alandaki Fikir Lideri akademisyenlerle birlikte TUCRIN Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.